Cheeky Chickens

Throughout the COVID-19 closure the Cheeky Chickens have been busy acquiring new knowledge and skills at home, with the help of their parents. Their teachers are sending each day activities and videos for home learning to cover their current topic Plants and Flowers, math, Jolly Phonics, science, music.

Some of these videos are organized below. The rest you can find in the Science and Music resource pages .

Food and Nutrition

Math Lessons

Jolly Phonics

IEYC Unit Plants and Flowers

Big Busy Bees

Throughout the COVID-19 closure the Big Busy Bees have been busy learning with the help of their parents. Their teachers are sending each day activities and videos for home learning. Our IEYC unit “Once Upon a Time” helps children become better communicators and learn fascinating things about nature and animals by studying four classic tales.

Learning happens all the time at school – when children play together or by themselves, and when they get involved in activities prepared by the teachers.

You can also check out the Science and Music resource pages for more videos

IEYC Unit: The Brilliant Bug Ball

Easter Crafts

Once Upon a Time: The Gingerbread Man

Once Upon a Time: The Turtle and the Hare

Math: shapes, colors, counting


Once Upon a Time: The Three Billy Goat Gruffs

Once Upon a Time: The Enormous Turnip

The Big Turnip Song, Miss Nadya

https://www.youtube.com/watch?v=7RMzBQ8RzPo

Little Ladybirds videos

IEYC Unit: Little Movers Make Giant Strides

SROTY TIME with Miss Dani

Playful Puppies story, read aloud by Miss Dani

https://www.youtube.com/watch?v=-eqwqSaefNk

Peppa Pig Goes To the Zoo, read aloud by Miss Dani

https://www.youtube.com/watch?v=f8VCVpG8dZk

Easter egg prints craft, Miss Sisi

https://www.youtube.com/watch?v=_V434csaptE

Science – Weather Introduction, with Mr Yavor

https://www.youtube.com/watch?v=i0X3OieFq9E

Science – Weather 1, with Mr Yavor

https://www.youtube.com/watch?v=FKDQPDpHHsY

Music for LLB and BBB, Miss Nadya

https://www.youtube.com/watch?v=2zlZsrY5gN8

Music for LLB and BBB, with Miss Nadya

https://www.youtube.com/watch?v=dWFLKL1UDjE

Privacy and GDPR

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

на

Сдружение Международен Детски Център Криейтивити (“ICCC”)

PRIVACY POLICY

of

International Children’s Creativity Center (“ICCC”)

ICCC е администратор на Вашите лични данни, които получава от Вас във връзка с (i) осъществяването на целите на ICCC и услугите по полу- и целодневна грижа за деца на възраст от 2-6 години, както и (ii) използването на интернет страницата ни – https://iccf-bg.com/ (“Сайта“).

Тъй като се отнасяме отговорно към Вашите лични данни и в съответствие със законовите разпоредби, бихме искали да Ви (“Вие“/”Вас“/”Ваш/и“) информираме за какво ги използваме, как ги обработваме, кой има достъп до тях и т.н..

ICCC is the data controller of your personal data that it receives in connection with (i) the implementation of the purposes of ICCC for half and full day care services for children aged 2-6 years, and (ii) the use of our website – https://iccf-bg.com/ (the “Site“).

Since we treat your personal data responsibly and in compliance with the legal provisions, we would like to inform you (“You“/”Your/s“) about the purposes for we use such data, how we process the data, who has access to it etc.

КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ, ЗАЩО И ЗА КОЛКО ВРЕМЕ ГИ ПАЗИМ?WHAT KIND OF DATA DO WE COLLECT, WHY AND HOW LONG WE STORE ANY DATA?
Кандидатстване за приемAdmission Application
Във връзка с желанието Ви Вие и Вашето/Вашите дете/деца да станете част от общността на ICCC, Вие попълвате формуляр за кандидатстване, достъпен на Сайта. Информацията (като Вашите и на детето/децата имена, националност, дата на раждане, телефони и имейл за контакт, познания по английски в семейството), която изискваме от Вас ни е необходима за да: (i) поддържаме комуникация с Вас, (ii) преценим към коя възрастова група може да се присъедини/нят детето/децата Ви, (iii) поддържаме квотата от чужденци в общността, съобразно нашата политика, както и за да (iv)  преценим нивото на английски на Вашето/Вашите дете/деца.

Така описаните лични данни се използват и пазят от нас при постъпването Ви като член на ICCC и приемане на Вашето/Вашите дете/деца при нас и се обработват, докато Вие и детето/децата е/са част от нашата общност, но не повече от 5 години след този срок, с цел да защитим всички наши правни интереси.

Ако не можем да Ви предложим членство или Вие се откажете в последствие от кандидатстване и/или по някаква друга причина контактите с ICCC се преустановят на ниво кандидатстване, то ние пазим Вашите лични данни не повече от 12 месеца след този срок, с оглед на евентуалното Ви бъдещо членство, след което ги изтриваме/унищожаваме в най-бързи срокове.

In connection with Your desire You and Your child/children to become part of the ICCC community You fulfill and application form, which You can find on our Site. The information (such as Your names and the names of Your child/children, nationality, date of birth, phone numbers and e-mail, as well as knowledge of English in the family) which we require from You is needed in order to: (i) keep in touch with You, (ii) estimate which age group Your child/children can join, (iii) maintain the quota of foreigners in the community, according to our policy, as well as to (iv) estimate the level of English knowledge of Your child/children.

The personal data described above is used and maintained by us upon Your entry as a member of the ICCC and the acceptance of Your child/children, and is being processed while You and the child/children is/are part of our community but no more than 5 years after this deadline, in order to protect all our legal interests.

If we cannot offer You а membership or You subsequently opt out of application and/or for some other reason the contacts with ICCC are suspended at application level, we keep Your personal data for no more than 12 months after this period, in view of Your possible future membership. After that we delete/destroy such data in the shortest time possible.

Информация за родители и деца при постъпване в ICCCInformation about Parents and Children when Entering ICCC
При прием на родител и съответно дете/деца в общността на ICCC, освен гореописаните данни, изискваме от Вас и данни за здравословното състояние на детето/децата (като алергии или други сериозни заболявания, които могат да се проявят при престоя на детето в ICCC), имунизационни данни и изследвания (съобразно изискванията на българското законодателство).

Също така правим снимки на децата от общността за различни цели (изготвяне на ежегоден справочник с кратка информация за всяко едно семейство, ежеседмичен нюзлетър, отразяване на събития и други).

Личните данни от тази категория се пазят до постигане на целите за обработка, което обикновено означава докато детето/децата е/са част от нашата общност и не повече от 5 години след това. По отношение на снимките – те се изтриват също и веднага след оттеглено от Вас съгласие за обработка, както е описано тук по-долу.

When accepting a parent and child/children in the ICCC community, besides the above data, we also require You to present certain health status data about the child/children (such as allergies or other serious illnesses that may occur during your stay at the ICCC premises), immunization data and tests (according to the requirements of the Bulgarian legislation).

We also take pictures of children from the community for different purposes (preparing an annual directory with brief information about each family, weekly newsletters, coverage of events, etc.).

Personal data in this category is kept until the purposes for the processing are met, which usually means while the child/children is/are part of our community and no more than 5 years thereafter. Pictures are deleted after You have withdrawn Your consent for processing, as described hereunder.

Посещение на Сайта ниSite Browsing
Хостинг услугите за нашия Сайт се осъществяват от СуперХостинг.БГ ООД, които са наш обработващ данните в този случай. Те имат достъп до Вашите данни въз основа на договор за обработка на данни, надлежно сключен с нас. Това гарантира, че Вашите данни се обработват и третират от тях със същата отговорност и грижа, каквито полагаме ние за тези данни.

Сайтът ни използва логове свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие, сървърни логове и др. Една част от тях могат да съдържат информация като IP адрес, URL, браузър, устройство. Във всички случаи такава информация се съхранява по начин, който да затруднява Вашето идентифициране.

Имайте предвид, че нашия Сайт може да съдържа връзки към други интернет страници. Ние нямаме контрол върху тези други интернет страници и поради това не носим отговорност за защитата и поверителността на каквато и да е информация, която предоставяте, докато ги посещавате.

Данни от Сайта ни се пазят за период от максимум 50 дни и после автоматично се изтриват.

Facebook

Можете да ни намерите и във Facebook. Ние не получаваме никаква информация за съдържанието на предаваните данни, както и за тяхното използване от Facebook. За повече информация вижте политиката за лични данни на Facebook.

Hosting services for our Site are provided by SuperHosting.BG OOD, which are our data processors in this case. They have access to Your data based on a data processing contract duly signed with us. This ensures that Your data is processed and treated with the same responsibility and care as we apply for that data.

Our Site uses logs related to security, technical support, development, server logs, and more. Some of them may contain information such as IP address, URL, browser, device. In any case, such information is stored in a way that makes it difficult for You to be identified.

Please note that our Site may contain links to other websites. We have no control over these other websites and therefore we are not responsible for the protection and confidentiality of any information You provide while You are visiting them.

Data from the Site is kept for a maximum of 50 days and then automatically deleted.

Facebook

You can also find us on Facebook. We do not receive any information about the content of the transmitted data, as well as about its use by Facebook. For more information, see the Facebook privacy policy.

 

НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИLEGAL GROUNDS FOR PROCESSING OF YOUR PERSONAL DATA
При кандидатстване за прием обработваме Вашите данни на основание нашия легитимен интерес да станете наши членове.

При прием и осъществяване на нашите услуги ние обработваме Вашите лични данни въз основа на договорните ни отношения с Вас, обективирани чрез заплащането на определените от нас членски вноски и подписването на съгласие с условията на услугите, които членството в сдружението предоставя. Здравна информация за децата изискваме от Вас на законово основание.

При използването и публикуването на снимки на Вашето/Вашите дете/деца ние обработваме тези лични данни единствено и само ако сте дали своето изрично съгласие за подобна обработка, чрез подписването на нарочна декларация за съгласие, в съответствие с действащото европейско и национално законодателство. Такава обработка се извършва само и докато това съгласие е валидно и не е оттеглено от Вас.

При използването на Сайта обработваме данните Ви на основание нашия легитимен интерес да получим Вашата лична информация, автоматично събрана от използването на Сайта. В противен случай е възможно да не успеете да използвате (всички функционалности на) Сайта, а ние да не можем да Ви предложим активна и качествена информация през него.

When applying for admission, we process Your data on the basis of our legitimate interest You to become our member/s.

For Your acceptance and for performing our services, we process Your personal data on the basis of our contractual relations with You, objectified through the payment of our membership fees and the signing of the agreement with the terms and conditions of the services that the membership of the association provides. We require health information for the children based on legal requirements.

When using and publishing photos of Your child/children, we process such personal data only if You have provided Your explicit consent to such processing by signing a specific declaration of consent in accordance with applicable European and national legislation. Such processing takes place only while this consent is valid and not withdrawn by You.

When browsing on our Site, we process Your data on the basis of our legitimate interest in receiving Your personal information automatically collected from the use of the Site. Otherwise, You may not be able to use (all the functionalities of) the Site, and we may not be able to offer You active and qualitative information through it.

ДОСТЪП ДО ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА – ПОЛУЧАТЕЛИTHIRD PARTIES DATA ACCESS – RECEIVERS
Ние не даваме достъп и не прехвърляме Вашите данни на трети лица, с изключение на тези наши партньори, които ни съдействат технически да осъществяваме връзка с Вас и да Ви предоставяме нашите услуги (като например СуперХостинг.Бг ООД, Google Аналитики).

Ако е законосъобразно и съгласно нашия легитимен интерес е възможно да предоставим Ваши данни и на нашите правни, ИТ или други консултанти за конкретен случай, за определено време, необходимо за осъществяване на консултацията и само ако действително е необходимо.

We do not give access to and transfer Your data to third parties, except for the partners of ours, who assist us technically in contacting You and providing You with our services (such as SuperHosting.Bg OOD, Google Analytics).

If it is legitimate and in our legitimate interest, it is possible to provide Your data to our legal, IT or other consultants for a specific case for the time necessary to carry out the consultation and only if it is actually necessary.

ТРАНСФЕР НА ДАННИDATA TRANSFER
ICCC не прехвърля Ваши данни извън рамките на ЕС и/или Европейското икономическо пространство. Сървърите на нашия Сайт се намират на територията на България.

По отношение на Google Аналитики, които е възможно да съхраняват (макар частични и/или без да може данните да Ви идентифицират) Ваши данни на територията на трети държави (например САЩ) ние сме запознати с техните политики за защита на личните данни и начините, по които те осигуряват пропорционалните и необходими технически и организационни мерки в тази връзка. Повече информация можете да откриете тук – https://policies.google.com/privacy?hl=en.

ICCC does not transfer Your data beyond the EU and/or the EEA. The servers of our Site are located on the territory of Bulgaria.

With respect to Google Analytics, which may store (though partially and/or non-identifiable) Your data in third countries (for example, the US), we are aware of their privacy policies and the ways they provide the proportionate and necessary technical and organizational measures in this respect. More information can be found here – https://policies.google.com/privacy?hl=en.

БИСКВИТКИ; СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА КОМУНИКАЦИИ И ДАННИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТОCOOKIES; COLLECTION AND PROCESSING OF COMMUNICATIONS AND USAGE DATA
“Бисквитките” (cookies) са малки текстови файлове, които се поставят на Вашия компютър от интернет страниците, които посещавате. Те са широко използвани, за да могат тези страници да работят или да работят по-ефективно, както и да предоставят информация на техните собственици. Бисквитките, които се използват от нашия Сайт са необходими, за да можем да осигурим и подобрим нашите услуги и да останем конкурентни. Бисквитките не се споделят с трети страни.

Повечето уеб браузъри позволяват да се контролират бисквитките чрез настройките на браузъра. За да научите повече за “бисквитките”, включително как да видите какви бисквитки са били настроени и как да ги управлявате и изтривате, посетете: www.allaboutcookies.org.

“Бисквитки” на Сайта

За да направим Сайта ни привлекателен за посетителите и да позволим използването на определени функции, ние също използваме “бисквитки” на различни страници. Те ни позволяват да възстановяваме информация за потребителите на Сайта, като ги идентифицират и позволяват проследяване на действията им, интернет страниците, които посещават, хипер-връзките, които използват, информацията, която ползват и записват и други. Повечето от “бисквитките”, които използваме, се изтриват в края на всяка сесия на браузъра. Другите “бисквитки” остават на крайното Ви устройство и ни позволяват да откриваме браузъра Ви следващия път, когато посещавате Сайта (постоянни “бисквитки”). Можете да настроите браузъра си, за да Ви информира, когато “бисквитките” се пазят, за да можете да решите дали да приемате някой “бисквитки” отделно или никога да не приемате “бисквитки”. Трябва да имате предвид обаче, че ако решите да не приемате “бисквитки”, функционалността на Сайта ни може да бъде ограничена.

“Бисквитки” на трети страни

Възможно е нашия Сайт да използва функции от други интернет страници, които могат да оставят “бисквитки”. Това са “бисквитки” на трети страни и не можем да ги блокираме или предотвратим, без да премахнем съответната функция от нашия Сайт. За информация относно тези “бисквитки” ще трябва да проверите страницата на инициатора за неговите правила за “бисквитки”.

Информация за Google Аналитики

Нашият Сайт използва Google Аналитики за наблюдение и отчитане на използването нейното ползване, като например броя посетители, търсените фрази, които са били използвани, посещаваните страници в нея и времето, прекарано в Сайта. Събраната статистика е необходимо условие, за да осигурим и подобрим нашите услуги и да останем конкурентоспособни. “Бисквитките” събират информация в анонимна форма и не идентифицират потребители, нито свързват Вашия IP адрес с информация, която може да бъде идентифицирана лично. Ние използваме тази информация, за да съставим отчети и да ни помогне да подобрим Сайта ни.

За повече информация вижте тук. Може да се откажете от проследяването чрез Google Аналитики във всички интернет страници на този сайт – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Cookies are small text files that are placed on Your computer from the websites You visit. They are widely used to make these pages work or work more efficiently, and to provide information to their owners. The cookies that are used by our Site are necessary to be able to provide and improve our services and remain competitive. Cookies are not shared with third parties.

Most web browsers allow You to control cookies through browser settings. To learn more about cookies, including how to see what cookies were set up and how to manage and delete cookies, visit: www.allaboutcookies.org.

Site cookies

In order to make our Site attractive to visitors and allow the use of certain features, we also use cookies on different pages. They allow us to restore information to users on the Site by identifying them and allowing them to track their actions, the websites they visit, the hyperlinks they use, the information they use and record, and others. Most of the cookies we use are deleted at the end of each browser session. Other cookies remain on Your final device and allow us to discover Your browser the next time You visit the Site (permanent cookies). You can set up Your browser to let You know when cookies are being saved so You can decide whether to accept cookies separately or never to accept cookies. However, You should keep in mind that if You choose not to accept cookies, the functionality of our Site may be limited.

Third party cookies

It is possible for our Site to use features from other websites that may leave cookies. These are third-party cookies and we cannot block or prevent them without removing the appropriate function from our Site. For information on these cookies, You will need to check the initiator’s page for its cookie policy.

Information about Google Analytics

Our Site uses Google Analytics to monitor and use its usage, such as the number of visitors, the search terms used, the pages visited, and the time spent on the Site. Collecting statistics is a prerequisite for providing and improving our services and staying competitive. Cookies collect information in anonymous form and do not identify users or associate Your IP address with personally identifiable information. We use this information to compile reports and help us improve our Site.

For more information, see here. You can opt out of Google Analytics tracking on all the websites on this site – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТАINFORMATION SECURITY
Ние се ангажираме да гарантираме, че информацията, която ни предоставяте е защитена. За да се предотврати неоторизиран достъп или разкриване на информация, ние сме въвели подходящи технически и организационни мерки за защита на информацията, която получаваме чрез нашия Сайт.We are committed to ensure that the information You provide us is protected. To prevent unauthorized access or disclosure of information, we have put in place appropriate technical and organizational measures to protect the information we receive through our Site.
ВАШИТЕ ПРАВАYOUR RIGHTS
При условията, предвидени в Общия регламент за защита на данните и другите приложими нормативни актове, Вие имате право да поискате от нас информация за, копие, достъп до или изтриване на Вашите лични данни, както и ограничаване на обработването, което се отнася до Вас. Можете да правите възражения срещу обработването на данните. Имате право на информация и коментар относно автоматизираното обработване на Вашите данни, в случаите, в които и ако използваме такова, за което ще бъдете надлежно уведомени.

В случай че не сте успели сами да коригирате данните си, можете също така да поискате от нас да коригираме или премахнем всяка информация, която смятате за неточна.

За което и да е от горепосочените искания, моля, изпратете описание на съответните лични данни на следния имейл адрес: office@iccf-bg.com.

Може да изискаме допълнителни доказателства за самоличност, за да защитим личните Ви данни от неправомерен достъп.

Ако имате някакви притеснения относно това, как личните Ви данни се обработват от нас или ако искате да подадете оплакване относно начина, по който ги обработваме, можете да се свържете с нас, за да изискате информация – ICCC, адрес: гр. София 1415, кв. Драгалевци, м. Орехите, ул. “акад. Христо Христов” 20, тел. +359 879403679, имейл: office@iccf-bg.com.

Ако не сте удовлетворени от нашия отговор или смятате, че не обработваме личните Ви данни в съответствие със закона, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (https://www.cpdp.bg/).

Under the terms of the General Data Protection Regulation and other applicable regulations, You have the right to ask us for information about, copy, access to or deletion of Your personal data, and to limit the processing that applies to You. You can object to data processing. You have the right to information and comment on the automated processing of Your data, in cases where and if we use one for which You will be duly informed.

If You have not been able to correct Your data yourself, You may also ask us to correct or remove any information You believe is inaccurate.

For any of the above requests, please provide a description of the relevant personal details at the following email address: office@iccf-bg.com.

We may require additional proof of identity to protect Your personal data from unauthorized access.

If You have any concerns about how Your personal data is being processed by us or if You would like to complain about the way we process it, You can contact us to request information – ICCC, address: Sofia 1415, Dragalevtsi, Orehite, 20 “acad. Hristo Hristov” str., phone: +359 879403679, email: office@iccf-bg.com.

If You are not satisfied with our response or believe that we are not processing Your personal data in accordance with the law, You may file a complaint with the Personal Data Protection Commission (https://www.cpdp.bg/).

ИЗМЕНЕНИЯAMMENDMENTS
Тази Политика е последно актуализирана през м. януари 2019 г. Можем да правим изменения в нея, за да спазим приложимите норми за защита на данните. Всяко изменение в Политиката ще се прилага от датата, на която е публикувано на Сайта ни.This Policy was last updated in January 2019. We may make changes to it in order to comply with the applicable data protection rules. Any amendment to the Policy will apply from the date it is published on our Site.

 

IEYC Personal Goals

Personal Goals

“The Personal Goals underpin those individual qualities and learning dispositions we believe children will find essential in the 21st Century.” – Fieldwork Education

Through our daily life and learning we provide children with opportunities to experience, further develop and reflect on the personal goals. We read books, role play and reflect on children’s behavior, and use real life situations to motivate and encourage children.

There are 8 Personal Goals we work towards:

 • Adaptability – Be ready to change
 • Communication – Give and receive information
 • Cooperation – Learn as a team
 • Enquiry – Find out more
 • Morality – Make responsible choices
 • Resilience – Keep trying when it gets difficult
 • Respect – Think about others
 • Thoughtfulness – Try new ideas

Summer Program

SUMMER PROGRAM 

24 June – 19 July 2024

5 – 30 August 2024

Summer fun at ICCC begins after the official end of the school year. This is the time to be outdoors, to play and create in our open air classrooms, hike and explore the woods around school, ride on horse back and get wet on water days.

In the summer program we explore topics that offer fun and excitement. We ‘travel’ to interesting places around the world, learn about pirates and treasures, explore sand and water.

For the first time in 2024, for part of the summer program we will offer Literacy (English and Bulgarian) and Math classes for the continuing Cheeky Chickens and Clever Kittens. This will be a chance to continue to practiice and learn, using both the classroom setting and the rich nature resouces around school.

A typical week in the Summer Program:

Monday, Wednesday, Friay – music, circle time, play and explore activities

Tuesday – fun gymnastics

Thursday – morning hike

Friday – water fun day

More features in the program:

In July when we continue with our regular music sessions, we focus on famous composers and well known classical music pieces. We sing, explore instruments, dance or paint to nusic and listen to beautiful music of different genres.

With the older children (continuing Cheeky Chickens and Clever Kittens) we have extra activities like horse back riding and longer hikes in nature with picnic lunch. For some activities there is extra charge.

Membership in the Summer program is limited and open for current students at ICCC or new children enrolled from September 2024. Siblings up to 6 years old incl. are admitted depending on availability of spaces. We can accept children on temporary membership for the summer program depending on space availability.

Summer membership 2024 (full time/ part time):

Full program (8 weeks): 2500BGN full days / 1700 BGN part time (mornings).

Weekly rate:  335 BGN full time/ 225 BGN part time (mornings).

Catered food can be provided upon request at 8.6 BGN per day. 

Minimum period of enrolment – 1 week.

HEALTH POLICY

Please read this section carefully. ICCC takes the health of all our children very seriously and we strictly enforce these policies and procedures.

We have special COVID-19 policy and procedures for periods when emergency government measures are imposed.Families are asked to read and follow the measures strictly. 

1. Before the start of each school year in September all children should present the following medical records:

  • ‘Zdravno profilactichna karta’ from your GP or pediatrician with all vaccination records. Vaccination records are provided separately if they are not listed in detail in the ZPK statement.
  • Note from GP or pediatrician for lack of contact with infected persons

For new children only:

  • The above and lab tests for starting school (details are described in the Welocme Letter for new children)

ICCC has a qualified medical nurse in charge of medical records, health measures and procedures. The school nurse performs regular general health checks.

2. Sickness Protocol:

2.1. А child with fever above 37.3C or flu like symptoms will not be admitted to school. We will be on the alert for signs of illness such as runny nose, flushed cheeks, coughing, rapid or difficulty breathing, fatigue, extreme fussiness, stomach pain or diarrhea/vomiting, skin rash of unknown origin. If a child appears to be unwell or sick when dropped off, a member of staff can request that the child is seen by a doctor before attending school for the day.

2.2. If a child becomes unwell during school hours, we will call parents immediately to ask for the child to be picked up from school. The child will be isolated in an area specially designated for that purpose and the school nurse or a member of staff will wait with them.

2.3. Parents are requested to phone/email the school between 8:30am and 9:30am if a child is unwell and/or will be staying away from school, especially if an infectious disease is suspected.

2.4. Please safeguard your child and others by keeping him/her home if they exhibit signs of illness. Children MUST be kept home for the following reasons:

  • Runny nose is often a symptom of viral or bacteria infection. In this case we recommend either a visit to your doctor, or keeping the child at home for 3 days to see if other symptoms like temperature or coughing will appear. If there is think yellow/green mucus the child should be tested for bacteria and treated, if necessary. This measure helps to keep other kids in the class safe.
  • A fever within the last 24 hours. Please keep children home for a minimum of 24 hours following a return to normal temperature.
  • Vomiting the day before or in the morning before coming to ICCC.
  • A rash of unknown origin.
  • Flu symptoms, extreme runny nose, coughing with a temperature, sore throat.
  • Diarrhea.
  • Extreme tiredness or irritability of an unexplained nature.
  • Children with a strep infection should be kept home and return with the doctor’s permission (certified with a note).
  • Children having communicable diseases may not return to ICCC until their doctor gives them permission.
  • Children contracting chicken pox are contagious a few days before the actual lesions erupt. Children are contagious as long as the lesions are forming and are open. They are no longer considered contagious when there are no new lesions and all the old lesions are crusted and dry. Children may return to ICCC after this period and present a certificate from their doctor that they can return to school.
  • Children with scarlet fever should return to school after permission from the doctor and a negative strep A test result. They should present a doctor’s certificate upon their return.
  • Children having head lice should be kept away from school until they have been treated to eradicate the problem. If a teacher finds head lice, ICCC will send the child home. We will also check all other children and inform parents via email.

3. Accidents

Although staff members are constantly monitoring children and doing their best to prevent accidents, injuries can happen. We have a protocol in place which involves documenting injuries and notifying parents.

In the event of illness or serious injury at ICCC, staff will:

  • Contact the parent(s) who will collect the child as quickly as possible.
  • Decide whether to summon medical assistance (some staff have been trained in CPR and we have emergency numbers for local hospitals).

4. Medication

ICCC staff are prohibited by law to give medication to children.

5. Absence for family reasons

If a child will be absent for family reasons parents are asked to send a note/email prior to the absence. 

back to POLICIES

Do you have questions?
Call or visit us.

+359 879 403 677
office@iccf-bg.com

Address: 20, Akademik Hristo Hristov Str., Dragalevtsi, Sofia 1415

Monday – Friday:
08:00 AM – 06:00 PM

Application Form

  FemaleMale

  *DATE OF BIRTH:

  *PREFERRED STARTING DATE AT SCHOOL:

  *ATTENDANCE PLAN: 5 full days5 mornings (LLB and BBB only)


  MOTHER'S INFORMATION


  FATHER'S INFORMATION


  *What language(s) is /are spoken at home?

  *Does your child speak English?

  *Does father speak English?

  *Does mother speak English?

  Have you already visited ICCC?

  If yes, when did you visit? If not, are you able to visit and when?

  Has the child been in a nursery / pre-school before? YesNo

  If yes, please give details below:

  HEALTH: Please indicate any medical concern of which the centre should be aware of (allergies, illness, medication, etc.)

  How did you hear about ICCC?


  ICCC Membership is annual and is paid in full for the school year in attendance (September – June). Attendance in July and August is optional. When a child joins after the start of the school year the fee is calculated proportionally. There is no discount for longer absences for holidays or other reasons.

  ICCC is open 12 months a year between the hours of 8.00a.m. to 18.00p.m.. While all care and attention will be given to safeguard the children during these hours, the Center will not be responsible for any injury caused beyond the control of staff. No responsibility will be taken outside working hours.

  ICCC admits children based on space availability and age. Priority is given to siblings, English native speakers and expat families.

  Information

  Copyright © 2022 Sofia’s First English Kindergarten Founded By Expats in 1997. All Rights Reserved